BOZP

Stav bezpečnosti a ochrany zdravia na našich pracoviskách je nadštandardný, o čom svedčí aj evidencia úrazovosti a chorôb z povolania, vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP), vybavenie pracovísk bezpečnostnými označeniami, výsledky náhodných kontrol na požitie alkoholických nápojov, na kontrolu zákazu fajčenia resp. na používanie OOPP vedúcimi zamestnancami, ako i výsledkami externých kontrol.
SMS a.s. vykonáva a zabezpečuje oboznamovania zamestnancov o bezpečnosti práce, o bezpečných pracovných postupoch, prideľuje OOPP a zabezpečuje kontrolu na požitie alkoholických nápojov. Neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia je zabezpečovanie úloh v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi a ochranu životného prostredia. 
Pracujeme v stavebníctve a pracujeme s ľuďmi. Ľudský faktor je nevypočítateľný. Napriek neustálym kontrolám zo strany stavbyvedúcich, vedúcich projektov, bezpečnostných technikov, výrobného riaditeľa, ale aj riaditeľa spoločnosti, ako i externých kontrolných orgánov, sa nájdu aj isté porušenia – najmä nepoužívanie OOPP, chýbajúce okopové lišty, otvorené staveniskové rozvádzače, nezakryté odvodňovače.
Spoločnosť však prijíma všetky potrebné bezpečnostné a zdravotné opatrenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu a poškodeniu zdravia zamestnancov pri jednotlivých pracovných aktivitách. Zároveň berie do úvahy nadväznosť pracovných úkonov, stresy vyplývajúce z termínov, spôsoby odmeňovania práce a potrebu prestávok na regeneráciu fyzických a psychických schopností. Všetky aspekty práce našej spoločnosti však navrhujeme, vyhodnocujeme a udržiavame s ohľadom na požadované zaistenie BOZP zamestnancov tak, aby sa predchádzalo nepriaznivým vplyvom práce.

ŠTANDARDY BOZP

Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sa naši spolupracovníci vracali domov z práce zdraví. Preto sa snažíme pre našich zamestnancov zabezpečiť tie najlepšie možné podmienky pre bezpečnú prácu.
V spoločnostiach Skupiny VINCI Construction CS sa vykonávajú všetky činnosti v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami. Tieto bezpečnostné štandardy sú záväzné nielen pre nás a našich zamestnancov, ale aj pre všetkých našich spolupracovníkov na našich stavbách.

Ďakujeme za ich dodržiavanie!

Každý rok si stanovujeme nové ciele v oblasti BOZP a ich plnenie vyhodnocujeme. Každoročne sa pripájame k Medzinárodnému týždňu bezpečnosti Skupiny VINCI. Medzinárodný týždeň využívame k nadštandardným, interaktívnym školeniam, rekapitulácii situácie v oblasti BOZP a získavanie spätnej väzby od našich ľudí.

Vítame a oceňujeme návrhy na zmeny, ktoré vedú k zvýšeniu a k zlepšeniu bezpečnosti našej práce. Apelujeme preto na všetkých našich zamestnancov, spolupracovníkov a dodávateľov, aby boli aktívnou súčasťou tímu v otázkach bezpečnosti a iniciatívny v lepšom využívaní našich zdrojov a vybavenia.

Základné štandardy BOZP