Životné prostredie a udržateľný rozvoj

Vrcholový manažment spoločnosti prijal dlhodobé ciele so zreteľom na zmeny v potrebách a očakávaniach zainteresovaných strán, či už verejnosti, ale najmä očakávania zo strany zákazníkov/investorov a všeobecnej potreby a uvedomenia si stále sa zvyšujúcich požiadaviek na ochranu ŽP. Na základe tejto skutočnosti a zreteľa na sústavné zlepšovanie sa, bol prijatý jeden z najrelevantnejších cieľov spoločnosti na rok 2020, a to získanie certifikátu EMAS. Ďalším cieľom, ktorý má dlhodobý charakter je sústavné zlepšovanie povedomia o potrebe ochrany ŽP u všetkých zamestnancov a ich zainteresovanosť, na čom stavia aj schéma auditov EMAS.

Súčasťou zavedenia schémy EMAS je naše Environmentálne vyhlásenie spoločnosti, ktorým deklarujeme plnenie Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a prezentujeme environmentálne správanie, ciele a zámery v oblasti ochrany životného prostredia.

Spoločnosť SMS a.s. je registrovaná v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) od 23.03.2021.