I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek

Stavba je pokračovaním projektu I/66 Brezno – obchvat, I. etapa, realizovaného v dĺžke 2,542 km, ktorá sa začína na existujúcej ceste I/66 smerujúcej od Banskej Bystrice do Brezna a je situovaná v priestore, resp. v koridore medzi areálom bývalej Mostárne Brezno a jestvujúcou železničnou traťou, kde na kruhovom objazde Mazorníkovo došlo k napojeniu na cestu II/529 a slúži na dobudovanie ďalšej časti obchvatu mesta Brezno.

I. úsek II. etapy obchvatu, ktorej objednávateľom je Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica a zhotoviteľom v spoločnom združení je SMS a.s. a VIAKORP, s.r.o., spojí túto cestu južnou trasou dĺžky 1,640 km s cestou I/72 smerom na Tisovec a Rimavskú Sobotu. Predmetom stavby je vybudovanie časti preložky cesty I/66 južným obchvatom mesta Brezno.

Účelom stavby je zníženie emisií a zlepšenie životného prostredia v centre mesta odbremenením predovšetkým od nákladnej a tranzitnej dopravy. Naplno bude obchvat tomuto zámeru slúžiť až po dobudovaní II. úseku II. etapy, ktorá bude nadväzovať na nami vybudovaný úsek v smere na mesto Poprad.

Stavbu realizujeme naraz ako jeden celok, kde pokračujeme severovýchodným smerom po trase cesty III/529 005 na úseku cca 200 m, kde potom pokračuje po severnom úpätí masívu Uhliská poza existujúcu priemyselnú prevádzku, preklenuje masív vrchu Uhliská, pokračuje smerom do údolia potoka Brezenec , pričom križuje miestnu komunikáciu, potok Brezenec, poľnú cestu, ďalej pokračuje v súbehu s potokom Brezenec po jeho pravom brehu, okrajom bývalého roľníckeho družstva a končí sa v navrhovanej okružnej križovatke Rohozná pri ČOV na ceste I/72.

V objekte 041-00 sú riešené opatrenia, ktoré je potrebné realizovať, pričom trasa obchvatu cesty I/66 prechádza od začiatku po km 3,100 časťou plošne rozsiahlych, potenciálnych a aktívnych zosuvov, zamokreným územím, vzhľadom na to je sanácia územia riešená pomocou kotevných trámov založených na veľkopriemerových pilótach priemerov 900 a 1200 v dĺžke až 27 m a s objemom zhruba 6300 m³ betónu a 1000 ton armokošov, s predpätím trámov kotevnými lanami, ktorých bude do masívu uložených takmer 10 km.

Ďalej riešime aj zníženie napätí v podloží odvedením tlakovej vody pomocou studní a subhorizontálnych vrtov. Tieto opatrenia by mali prispieť k celkovej stabilite zasiahnutého územia s cieľom dokončiť trasu v požadovanej kvalite a bezpečnej premávke.

Na trase budujeme 3 mostné objekty, z nich najväčší je SO 203-00, ktorý križuje poľnú cestu, miestnu komunikáciu – ul. Pod Hôrkou, potok Brezenec v km 3,605 a most SO214. Objekt je navrhnutý ako päťpoľový mostný objekt z prefabrikovaných predpätých nosníkov 5 x 42 m s dĺžkou premostenia 208,24 m.

Ďalším mostom na trase je SO 204-00 pri križovaní účelovej komunikácie v km 3,962, ktorý je navrhnutý ako jednopoľový mostný objekt – ŽB doska uložená na opory s vrubovými kĺbmi s dĺžkou premostenia 5,0 m. Tretím mostom pri križovaní poľnej cesty s potokom Brezenec je SO 214-00, jednopoľový rámový most s voľnou výškou obmedzenou objektom SO203 a bol realizovaný v predstihu pred hlavnými stavebnými prácami na SO203, kde bol potrebný na dovoz nosníkov na realizáciu prvých troch polí.

Pre výstavbu mosta SO203 bolo potrebné potok Brezenec preložiť v dĺžke 423 m.

Na zmenšenie trvalých záberov sú realizované oporné múry a zárubné múry, železobetónové múry, ako aj gabióny. Na zníženie hlukových pomerov sa budú realizovať protihlukové steny, resp. protihlukové opatrenia od km 3,500 po 3,500 až takmer po križovatku Rohozná. Konštrukcia vozovky je navrhovaná ako polotuhá vozovka v celkovej hrúbke 0,58 m s úpravou – výmenou podložia. Predmetný objekt 101-00 rieši preložku cesty I/66 II. etapy z I. úseku.

Navrhovaný obchvat cesty I/66 je riešený v kategórií C 9,5/70 ako dvojpruhová komunikácia s neobmedzeným prístupom.
Dokončenie výstavby tejto časti úseku je i s ohľadom na čerpanie eurofondov naplánované na rok 2023.

Základné informácie:
Názov stavby: I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, I. úsek
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat
Miesto realizácie: Brezno, Banskobystrický kraj
Obdobie realizácie: 09/2020 – 03/2023